Kateri CSD je pristojen, kako so organizirani?

Pristojnost

V kolikor sta s partnerko živela skupaj potem je v začetku pristojen CSD v katerem sta imela sedež začasnega ali stalnega bivališča. Tudi če en od vaju ni bil prijavljen, pa je dokazljivo bival tam, je verjetnost da bo pristojen ta CSD. Če sta bivala ločeno, potem bo običajno pristojen tisti CSD, na katerega se bo prvi od bivših partnerjev obrnil s prošnjo za pomoč. Kriteriji za določanje pristojnosti so razloženi na spletni strani CSD. Krajevna pristojnost velja za večino postopkov na CSD razen Prve socialne pomoči.

Pristojnost CSD se lahko na prošnjo udeleženca prenese. V kolikor gre za prenos znotraj ene regijske enote zadošča Zahteva za prenos, v kolikor pa gre za prenos pristojnosti iz ene regije v drugo je potrebno soglasje ministrstva (traja > 30 dni). Sklep o prenosu pristojnosti jasno lahko izpodbijate pred sodiščem (npr. VS18042 ali UL 2453)

Organizacija

Centri so organizirano regijsko, po posameznih mestih pa so Enote. Vsak center (regija) ima svojo (običajno) direktorico ali driektorja, odgovorna oseba enote pa je pomočnica direktorice – vodja enote. Seznam Enot CSD in kontaktne podatke najdete na tej strani.

Organi centra so: svet centra, direktor centra,  strokovni svet centra in svet lokalnih skupnosti. SVet centra sestavlja pet predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije, dva predstavnika delavcev, ki ju izvolijo delavci centra s tajnim glasovanjem, in dva predstavnika sveta lokalnih skupnosti, ki ju imenuje svet lokalnih skupnosti. Strokovni svet centra je kolegijski strokovni organ centra za področje strokovnega dela centra. Sestava, način oblikovanja in delovanje strokovnega sveta centra se določijo s statutom centra.

Centri delajo s pomočjo strokovnih sodelavcev od katerih vsak pokriva običajno več področij dela. Področja dela so dobro klasificirana na spletni strani CSD tako da je pristojno sodelavko/ca lahko najti. Običajno so to:

Brezdomci, Delno plačilo za izgubljeni dohodek, Dodatek za nego otroka, Dostop do informacij javnega značaja,
Dovoljenje za sklenitev zakonske zveze
Družinski pomočnik
Gluhi
Izterjava materialnih prejemkov
Krajši delovni čas
Materinski dopust
Mladoletnikovo delo v korist humanitarnih org.
Mnenja v sodnih postopkih
Mnenje izven sodnih postopkov
Nadomestilo za invalidnost
Obravnava storilcev nasilja v družini
Obravnava žrtev nasilja v družini
Obsojenci
Očetovski dopust
Odobritev dednih dogovorov
Odobritev pravnih poslov

Odpust iz državljansktva
Oprostitve
Osebna asistenca in komunikacijski dodatek
Osebna pomoč
Otroci in mladostniki storilci kaznivih dejanj in prekrškov
Partnetrsko svetovanje
Plačilo prispevkov 4 otroci
Pomoč družini za dom
Pomoč na domu
Pomoč ob rojstvu otroka
Pomoč žrtvam kaznivih dejanj
Predhodno svetovanje
Preživnine evidence
Priznanje očetovstva
Prva socialna pomoč in krizne intervencije
Prva socialna pomoč in krizne intervencije od 15-40 let
Prva socialna pomoč in krizne intervencije otroci do 15.leta starosti

Prva socialna pomoč in krizne intervencije starejši od 63/65 let
Psihološka mnenja
Rejništvo in posvojitve
Skrbništvo
Socialna aktivacija
Sprememba osebnega imena
Starševski dodatek
Starševski dopust
Stiki pod nadzorom
Strokovna vodja Dnevni center Štacjon
Težave v odraščanju
Tolmač
Ugotavljanje izvenzakonskih skupnosti
Ukrepi za varstvo koristi otrok
Ukrepi za varstvo koristi otroka
Uporabniki od 40-63/65 let
Vinjeta, DVD- splošne inf
Zakonsko prebivališče
ZUPJS

Dokumentacija

CSD o vsaki zadevi vodi elektronski dosje. Vsak pogovor, email, dokumentacija se zabeleži vanj. Za informacije o vodenju zapisnikov ipd. si preberite tole poglavje…(dopiši zapisnike in zabeležke).

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4]

Share this post

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja